DataGrid:
文件夹          新邮件          总邮件数
收件箱            2                20
发件箱            0                18
。其中“文件夹”列为hyperlink列,点该列的项,进入到对应的列表页面。
收件箱为一页面,发件箱为一页面,我希望在点到“收件箱”时,能够direct到收件箱的URL,同样,点到
“发件箱”时,能够direct到发件箱的URL
这个如何做?
先谢谢了~~